Pradolina Pilicy – taką mamy naturę

 

Pradolina Pilicy – taką mamy naturę

– zajęcia warsztatowe z zakresu rozpoznawania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków na Mazowszu –

 

14 -15 czerwca 2022 r.

 

Zajęcia skierowane są do osób/instytucji zainteresowanych praktycznym rozpoznawaniem wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków objętych programem Natura 2000 występujących na Mazowszu występujących w obrębie Pradoliny Pilicy na Mazowszu.


Cel zajęć:

Przekazanie wiedzy eksperckiej w zakresie rozpoznawania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków objętych programem Natura 2000 oraz jej praktycznego zastosowania do oceny przedsięwzięć infrastrukturalnych pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze.

 

Zakres zajęć obejmuje prezentację w naturze oraz naukę rozpoznawania wybranych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000: Dolina Pilicy i Dolina Dolnej Pilicy oraz innych cennych elementów przyrody Mazowsza.

Podczas zajęć ekspert omówi aspekty: merytoryczne (cechy diagnostyczne, gatunki charakterystyczne, warunki siedliskowe) oraz prawne (umocowanie w prawodawstwie krajowym i unijnym) występowania i ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych takich jak np.:

– suche wrzosowiska Calluno – Genistion – 4030, ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium – 6430, wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi Spergulo vernalis-Corynephoretum – 2330, starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion – 3150, łąki świeże Arrhenatherion elatioris – 6510, bory bagienne Vaccinio-uliginosi Pinetum – 91D0, łęgi olszowe i jesionowe – Alnenion glutinoso-incanae – 91E0, olsy  Ribo nigri-Alnetum..

oraz siedlisk gatunków:

– kumak nizinny Bomb- ina bombina – 1188, derkacz Crex crex – A122, zimorodek Alcedo atthis – A229, rybitwa rzeczna Sterna hirundo – A193, sieweczka rzeczna Charadrius dubius – A136, brzegówka Riparia riparia – A249, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia – 1037, czerwończyk nieparek Lycaena dispar – 1060, zatoczek łamliwy Anisus vorticulus- 4056, itp.

 

Omówione i przedstawione zostaną zagrożenia (fragmentacja siedlisk wskutek rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym oraz niewłaściwe terminy i sposoby użytkowania gruntów – koszenie, melioracje, sukcesja wtórna, zagadnienia związane z wypasem zwierząt, presja turystyczna, intensyfikacja produkcji rolnej itp.) oraz możliwości ich ograniczania lub eliminacji.

 

Prowadzący zapozna uczestników z założeniami i działaniami wynikającymi z Planów zadań ochronnych (PZO) sporządzonych dla obu obszarów Natura 2000, omówi trudności w ich realizacji i perspektywy na przyszłość.

 

Podczas zajęć istnieje możliwość bieżącej modyfikację zajęć w celu szczegółowszego zapoznana się z wybranymi przez uczestników zagadnieniami, w przewidzianych ramach czasowych.

 

Zajęcia kończą się podsumowaniem omówionych zagadnień i uzyskaniem certyfikatu poświadczającego kompetencje uczestników w zakresie przekazanej wiedzy.

 


Sprzęt: obuwie terenowe (najlepiej nieprzemakalne), lornetka, płaszcz przeciwdeszczowy, opcjonalnie: aparat fotograficzny, notatnik etc.

Termin: 14 – 15 czerwca 2022 r.

Miejsce: Dolina Pilicy na odcinku od Nowego Miasta nad Pilicą do ujścia do rzeki Wisły.

 Zakwaterowanie: Pałac Kobylin k. Grójca

 Liczba uczestników:  12 osób


 PROGRAM

 I dzień  – 14.06.2022 r.       

08.00 – spotkanie z prowadzącym, przejazd do doliny Pilicy

9.00 – 13.00 – zajęcia warsztatowe:

– siedliska leśne i łąkowe

– gatunki łąkowe oraz związane ze środowiskiem wodnym

13.00 – 14.45 – lunch

15.00 – 18.30 – zajęcia warsztatowe cd.

19.00 – 19.30 – zakwaterowanie

19.30 – 22.00 – kolacja, podsumowanie zajęć przy ognisku

II dzień – 15.06.2022 r. 

7.00 – 7.30 – śniadanie i wykwaterowanie

8.00 – 12.30 – zajęcia warsztatowe:

– siedliska i gatunki związane ze środowiskiem wodnym i nadwodnym

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30 – powrót do Warszawy

Koszt na 1 uczestnika – 1500zł brutto

Koszt zawiera – obsługa przewodnika/pilota, materiały warsztatowe, zajęcia, transport autokarem, ubezpieczenie NNW
– do 10. 000zl, zakwaterowanie i wyżywienie: lunch, kolacja przy ognisku, śniadanie, obiad

 

 

Rezerwacja miejsc

wirtur@wirtur.pl

22 673 48 58

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Przepisz kod z obrazka
  captcha